East Contemporary

Tag: Taopu

“Bad Land” at Taopu Creative Space

Bad Land 不毛之地 Participating artists: Xu Xiangyu 徐翔宇 Guo Bo 郭波Xia Yunfei 夏云飞 Yu Shuhang俞书航 Zhou Junru周俊汝Li Wenqian 李文倩 Zhang Chen张琛Hu Yikuan 胡亦宽 Wang Qiang王强Wang Man 王满 Houyu Group后语小组Ceng Duo 曾铎Fan Shisan 范石三 Han Siyuan韩思园 Han Yi韩一 Wang Ziyue王子月 Yuan Hui袁辉Hu Weiyi 胡为一 Chen Jie陈杰 Romain Baujard  Laure Ledoux; Curator: Hu Weiyi 胡为一 2012/9/04, 18…